ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR VERHUUR BIJ BAGAGEBOXENAANHANGWAGEN.BE

 

Bij reservatie gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden !

RICHTLIJNEN :

- Montage, demontage wordt door Bagageboxenaanhangwagen.be uitgevoerd.(Trekhaakkoffers, Dakkoffers en dakdragers worden gratis gemonteerd). In geval van een gehuurde dakkoffer geplaatst op een bestaande niet door Bagageboxenaanhangwagen.be geplaatste dakdrager, dienen de dakdragers reeds voor gemonteerd te zijn bij aankomst. Indien deze door ons moeten gemonteerd worden, zal er 15 € extra montagekosten aangerekend worden.
- Bagageboxenaanhangwagen.be is niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij plaatsing van geleverde of gehuurde dakdragers.

- Waarborg wordt teruggegeven na het terugbrengen van het gehuurde materiaal, indien er geen schade is aan het materiaal.
- De waarborg & de huur wordt altijd vooraf contant of via overschrijving betaald, bij afhaling van het gehuurde materiaal, bezorgen / storten wij na controle de waarborg terug op uw rekening of in contanten.
- Het gehuurde materiaal dient op retourdatum volgens afgesproken tijd binnen te zijn, te laat = aantal extra dagen huur bijbetalen.

- Er mogen geen fietsen in de dakkoffer worden gestoken.
- De gehuurde goederen dienen met respect te worden behandelt en onderhouden.

- Gelieve ons de gehuurde koffer of aanhangwagen in propere staat terug te bezorgen (binnen als buiten), anders zijn wij genoodzaakt om 10 € reinigingskosten aan te rekenen !

- Wanneer het gehuurde goed vroeger wordt teruggebracht, wordt de afgesproken prijs betaald. 
- Voor het vertrek gebeurd er controle door beide partijen. Indien er bv nadien schade wordt vastgesteld aan het goed, kan dit invloed hebben
op de waarborg.

- Bagageboxenaanhangwagen.be is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan de auto tijdens de reis.

- Altijd de bagage koffers & aanhangwagens afsluiten en vergrendelen : wij zijn in geen enkel geval verantwoordelijk bij verlies of diefstal. (diefstal en disselsloten worden steeds gratis meegeleverd en zijn verplicht te gebruiken !!! ).
- De huurder is verantwoordelijk voor een verzekering van de door hem gehuurde artikelen (niet verplicht).

- Onze koffers en aanhangwagens voor verhuur zijn af te halen en terug te brengen bij ons in Ternat => CONTACT & INFO

 

HUUROVEREENKOMST :

De huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor zowel trekkend als gehuurde object en het gehuurde slechts te zullen voortbewegen met een voertuig dat deugdelijk en conform de wettelijke voorschriften is verzekerd. De Huurder verklaart het gehuurde uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de bestemming en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het gehuurde goed moet schoon worden ingeleverd. Anders worden schoonmaakkosten berekend.

Bij diefstal wordt de waarde bij de huurder in rekening gebracht. De waarde wordt door de verhuurder bepaald. Bij diefstal van de het gehuurde goed moet huurder altijd aangifte doen bij de politie.

Bij schade aan het gehuurde goed worden de onderdelen en reparatiekosten bij de huurder in rekening gebracht.

Met in achtneming van het bovenstaande zijn op deze huurovereenkomst uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden zoals afgedrukt op de voor- en achterzijde van deze overeenkomst (zie hieronder). Huurder verklaart van de inhoud te hebben kennisgenomen en de toepasselijkheid hiervan volledig te aanvaarden.

HUURVOORWAARDEN - Bijlage :

De verhuurder : M.S.I.T. Solutions VOF - Nicolas De Bakker, Heidestraat nr 176, 1742 Ternat. Tel: +32 (0)473/748.754 - BTW BE0829.836.681 - www.bagageboxenaanhangwagen.be - www.msitsolutions.be .

Artikel 1: huurprijs
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief zoals in de huurbevestiging waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is vermeld.

Artikel 2: aflevering en teruggave
A.
De huurder erkent de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer trailer met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. De huurder verbindt zich de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer trailer met toebehoren aan de verhuurder terug te geven op de datum en plaats die in de huurovereenkomst zijn genoemd dezelfde goede conditie, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan en dit op de huurovereenkomst is aangetekend. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze huurvoorwaarden.
B. Bij het ophalen van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer zal een huurovereenkomst in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder.
C. Indien de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkofferaanhangwagen met toebehoren niet binnen de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen. In een zodanig geval wordt de dagprijs over de verlengde periode verhoogd met een bedrag van € 40 onverminderd het recht van de verhuurder om de eventueel door deze te lijden schade en te maken kosten op de huurder te verhalen, een en ander tenzij de overschrijding van de huurtermijn een gevolg is van een technisch mankement aan de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffer waarvoor de verhuurder ingevolgde de wet aansprakelijk is.
D. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij ophalen van de trailer. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd.
E.  Retour brengen van de gehuurde Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffer, gebeurd na onderling overleg op de afgesproken datum zoals vermeldt op het huurcontract. In overleg kan de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkofferaanhangwagen later terug gebracht worden. Als u later terug komt dan de overeengekomen tijd verzoeken wij u dit direct te melden op telefoon nummer +32(0)473/748.754.
F. Als door ons de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkofferaanhangwagen terug gehaald moet worden zullen voorrijdkosten in rekening gebracht worden. van € 25.00 per uur.

Artikel 3: gebruik van de trailer
A.
De huurder staat ervoor in dat de gehuurde Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer zorgvuldig en volgens de geldende wettelijke bepalingen wordt gebruikt. De huurder verplicht zich de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer uitsluitend zelf te gebruiken dan wel door personen die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaam zijn. Deze personen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
B. Het doorverhuren van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer is niet toegestaan
zonder toestemming van de verhuurder.
C. Aan de gehuurde Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer mogen geen veranderingen door de huurder of in zijn opdracht worden aangebracht tenzij de verhuurder schriftelijk of mondeling daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook in het geval van een
eventuele reparatie aan de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer tijdens de verhuurperiode, hiervoor is altijd de goedkeuring van de verhuurder nodig.
D. De huurder dient zelf zorg te dragen voor deugdelijke spanbanden om bepaalde objecten aan de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer vast te zetten.

Artikel 4: onderhoud/reparatie voor rekening van de huurder
A.
Wassen en schoonmaken van de trailer indien dit naar het oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.
B. Reparatie aan en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage. Bij het geval van een lekke band, anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn de kosten voor een nieuwe band voor de huurder. Reparatie of aanschaf van een nieuwe band elders is geheel voor eigen rekening. De aanhangwagen is voorzien van een reservewiel.
C. Alle werkzaamheden die ten gevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand, etc. moeten worden uitgevoerd.
D. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer, daaronder mede begrepen overbelading en de gevolgen van deelname aan wedstrijden.

Artikel 5. melding van schade, ongeval en/of diefstal
Schades aan of veroorzaakt door de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer, alsmede diefstal van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer dienen tijdens de huurperiode onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien door de huurder gemeld te worden aan de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode.  Andere schade's in overleg met aanhangwagenbedrijf KW-Carproducts te Beringen vast te stellen.

Artikel 6. vrijwaring
A.
De verhuurder is slechts aansprakelijk ter zake van schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst indien en
voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de verhuurder.
B. De huurder is aansprakelijk, en vrijwaart voor zover nodig de verhuurder voor alle schade, welke niet onder het hiervoor sub A. genoemde is te
kwalificeren.

Artikel 7. verzekering
De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het voertuig waarmee de huurder de trailer voortbeweegt. De kosten van het laten terugbrengen van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffer trailer in geval van een niet direct op te lossen technisch mankement zijn nimmer op de verhuurder te verhalen. De huurder blijft onverminderd aansprakelijk voor alle schade bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode. De lading is niet verzekerd door de verhuurder, hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 8. ontbinding van de huurovereenkomst
De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende huurovereenkomsten zonder enige nadere ingebrekestelling respectievelijk rechterlijke tussenkomst te ontbinden, althans ontbonden te verklaren en zich weer in het bezit van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer te stellen, indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt en wanneer er zich tussentijdse omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij de aanvang van de huur niet op de hoogte was bij overlijden van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of vennootschap onder firma is bij ontbinding, bij onder curatelenstelling (aanvraag van) surséance van betaling of (aanvraag van) faillissement, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege van de desbetreffende verhuurde Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer, dan wel bij beslag op deze Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer. De huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffer trailer te controleren waar deze zich bevindt, dan wel zich
weer in het bezit van de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer met toebehoren te stellen, in het geval dat de Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer inclusief toebehoren door de verhuurder is teruggehaald, behouden deze zich alle rechten voor om de terzake gemaakte kosten of door de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

Artikel 9: algemene bepalingen
A.
De huurder verplicht zich naam- en/of adreswijziging binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk aan de verhuurder mee te delen.
B. Indien de huurovereenkomst met meer dan een persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk jegens de verhuurder aansprakelijk.
C. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuurde Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer blijvend te vervangen door een Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer van hetzelfde type. Bij vervanging van de verhuurde Bagagewagen, Dakkoffer of Trekhaakkoffertrailer blijven deze bepalingen onverminderd van kracht.
D. Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst is de volgens de wet bevoegde rechter bevoegd.
E. Indien de persoon, die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen, verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft te betalen, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel betalen.